Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Partalan Mopohöperöt ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu:

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä yhteen paikkakunnan ja lähiympäristön vanhojen mopedien harrastajat ja entisöijät sekä muut yhteisöt ja toimijat, jotka tuntevat kiinnostusta mopedi harrastukseen. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on vaalia mopediperinnettä,kehittää ja ylläpitää veteraanimopedien kunnostus- ja entisöintitaitoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mopediajoja, joissa asian harrastajilla on mahdollisuus tavata ja vaihtaa mielipiteitä, järjestää kerhoiltoja, näyttelyitä ja näyttelymatkoja ja kerätä ja tallentaa vanhoja mopedeita koskevaa aineistoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää kirpputoreja, erilaisia tempauksia, ottaa vastaan lahjoituksina mopedeja ja niiden osia sekä muunlaisia lahjoituksia, järjestää arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenet:

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu liittyessään noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi nimetyt eivät maksa jäsenmaksua.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi kokouspöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta. Jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä vastaan tavalla joka saattaa vahingoittaa yhdistyksen tai muiden jäsenien mainetta.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut:

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta tekee hallitus esityksen vuosikokoukselle joka päättää jäsenmaksun suuruuden.

6§ Hallitus:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja jonka toimikausi on kaksi (2) vuotta ja viisi muuta varsinaista jäsentä jotka valitaan toimikaudeksi.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan.

Hallituksen valitsema sihteeri toimii myös yhdistyksen vuosikokouksen sihteerinä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus:

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset:

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallisessa lehdessä olevalla ilmoituksella tai sähköpostitse.

11§ Vuosikokous:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11.  Kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jämsässä 18.01.2009

Partalan Mopohöperöt ry