Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Partalan Mopohöperöt ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä yhteen paikkakunnan ja lähiympäristön vanhojen mopedien harrastajat ja entisöijät sekä muut yhteisöt ja toimijat, jotka tuntevat kiinnostusta mopedi harrastukseen. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on vaalia mopediperinnettä, kehittää ja ylläpitää veteraanimopedien kunnostus- ja entisöintitaitoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää mopediajoja, joissa asian harrastajilla on mahdollisuus tavata ja vaihtaa mielipiteitä, järjestää kerhoiltoja, näyttelyitä ja näyttelymatkoja ja kerätä ja tallentaa vanhoja mopedeita koskevaa aineistoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää kirpputoreja, erilaisia tempauksia, ottaa vastaan lahjoituksina mopedeja ja niiden osia sekä muunlaisia lahjoituksia, järjestää arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu liittyessään noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi nimetyt eivät maksa jäsenmaksua.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa merkittäväksi kokouspöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta. Tai jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä vastaan tavalla joka saattaa vahingoittaa yhdistyksen tai muiden jäsenien mainetta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta tekee hallitus esityksen syyskokoukselle joka päättää jäsenmaksun suuruuden.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallisessa lehdessä olevalla ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.